Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

Kedraka, K. , Phillips, N., & Tsiboukli, A. (2018). Stress and Attitude Change amongst Greek postgraduate students in Adult Education Master Degree Programme at the Hellenic Open University. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 5(1), 2349–5219. http://ijires.org/index.php/issues

Kedraka, Κ., & Kourkoutas Y. (2018). Debates in Teaching Bioethics. Journal of Curriculum and Teaching, 7(1), 32-41. doi:10.5430/jct.v7n1p32

Τζοβλά, Ε., & Κεδράκα, Κ., (2018). Η σημασία του συμμετοχικού κλίματος μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 40, 41-48.

Kedraka, K., & Rotidi, G. (2017). University Pedagogy: A New Culture is Emerging in Greek Higher Education. International Journal of Higher Education, 6(3), 147 – 153. URL: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n3p147

Βογιατζή, Ε., & Κεδράκα, Κ. (2017). Η σημασία της άτυπης μάθησης για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 39, 40-46.

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2017). Transformative Experiences of Female Adult Educators in Greek Academia: Gender Free or Not?. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 5(1), 39-49. URL: http://dx.doi.org/10.6007/MAJESS/v5-i1/3017

Κεδράκα, Κ., & Ρωτίδη, Γ. (2017). Βιοεπιστήμη και Βιοηθική υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του P. Jarvis και η προσωπο-κεντρική θεωρία του C. Rogers για την εκπαίδευση του Βιοεπιστήμονα ως «προσώπου», Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(1), 48-68, ISSN:2241-4576. http://www.educircle.gr

Κεδράκα, Κ. & Στάικου, Ζ. (2017). Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστριών: Ανάγκη ή Πρόκληση; Mare Ponticum, 6, 38-49. Στο: http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_6.htm ISSN:2241-9292

Κεδράκα, Κ. & Πετράκης, Α. (2016). Αποτύπωση απόψεων εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 13, 117-136. Στο: http://periodiko.inpatra.gr

Κεδράκα, Κ., Φαλάγγα Κ., & Καλτσίδης, Χ. (2016). Mετάβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στο πεδίο των Βιοεπιστημών: τα συναισθήματα των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 4(2), 23-40, ISSN:2241-4576. http://www.educircle.gr

Kedraka, K., Linara K., & Mandala, E.A. (2016). Bioscientists in Greece: To Be Or Not To Be A Teacher? International Journal of Human Resource Studies, 6(3), 32-24. doi:10.5296/ijhrs.v6i3.9915.

Κεδράκα, Κ., & Πετράκης, Α. (2015). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Μια υπόθεση Εκπαίδευσης Ενηλίκων(;). ΕΛΕΣΥΠ, 106, 36-48.

Τσιώλη, Μ., & Κεδράκα, Κ. (2015). Λογοτεχνία και Κριτικός Στοχασμός. Mare Ponticum, 5, 51-63. Στο: http://mareponticum.bscc.duth.gr/archive.htm ISSN:2241-9292.

Κεδράκα, Κ. (2014). Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 2(1), 65-86, ISSN:2241-4576. Στο: http://www.educircle.gr

Τsoutsa, S., Kedraka, K., & Papastamatis, A. (2013). Secondary education Greek philologists as adult learners on ICT. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 2(2013), 47-54. ISSN 2308-0876. In: http://hrmars.com/index.php/journals/detail/13/

Κεδράκα, Κ. (2013). Η Εκπαίδευση ως προοπτική εργασίας κατά την επαγγελματική απορρόφηση των Βιοεπιστημόνων στην Ελλάδα. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 148, 88-112.

Τσούτσα, Σ. & Κεδράκα, Κ. (2013). Παράγοντες που επηρεάζουν τους φιλολόγους στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μετά την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες ανά ειδικότητα: H περίπτωση των φιλολόγων του Ν. Καβάλας. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 1(2), 93-110, ISSN:2241-4576. Στο: http://www.educircle.gr/

Κεδράκα, Κ. (2011). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πλαίσιο εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης για τους θαλασσαιμικούς. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 24, 17-23, 2011.

Kedraka, K., (2010). Job Skills: What Gender Are They? Journal US-China Education Review, Vol.7, No.4, 1-11, 2010, ISSN1548-6613, United States, David Publishing Company, Chicago, IL, USA.

Κεδράκα, Κ. (2009α). Μελέτη αποτύπωσης της επισκεψιμότητας των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας ΔΠΘ της Αλεξανδρούπολης από το 2004 μέχρι το 2009. ΚΙΝΗΤΡΟ, 10, 115-133.

Κεδράκα, Κ. (2009β). Πιλοτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Θράκη: Μια καλή πρακτική αποκέντρωσης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 17, 25-28, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2008α). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οριοθετώντας το πεδίο. ΚΙΝΗΤΡΟ, 9, 43-54. Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2008β). Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία, όπως αποτυπώνεται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος «Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Ηλεκτρονικών» των ΕΠΑ.Λ., ΕΛΕΣΥΠ, 84-85, 118-124. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2007). Προσδοκίες, απόψεις κι αιτήματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Β. Ελλάδα, ΚΙΝΗΤΡΟ, 8, 71-82.

Σιδηροπούλου, Δ., Μαργαρίτης, Δ., & Κεδράκα, Κ. (2003). Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ατόμων με Θαλασσαιμία. Νέα Παιδεία, 107, 160-179. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2003). Οι εργασιακές αξίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 34-41. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2000). Η εργασία και οι επαγγελματικές αξίες στο σύγχρονο κόσμο, Νέα Παιδεία, 95, 155-163. Αθήνα.

Κάντας, Α., Παύλου, Γ., Καρακατσάνη, Ε., & Κεδράκα, Κ. (1997). Η Σύμπτωση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Ιδανικού Επαγγελματικού Τύπου στους Έλληνες Εκπαιδευτικούς. Νέα Παιδεία, 82, 129-140. Αθήνα.