Διδακτορικές Διατριβές

Επίβλεψη μίας μεταδιδακτορικής έρευνας και τεσσάρων διδακτορικών διατριβών.