Διδακτική Μεθοδολογία

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΣΤ΄ Ε 1 1 2 5

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες της διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας βάσει και των νέων θεωρητικών τάσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξετάζονται θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων, τρόπων οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη, διαχείρισης του διδακτικού χρόνου και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Ειδικά παρουσιάζονται η μέθοδος project και η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία (προϋποθέσεις, χαρακτηριστικά και στάδια υλοποίησής τους).

Προτεινόμενα Συγγράματα

Noye, D., & Piveteau, J. (1999). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 24248

Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη.

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 6944

thematiki-didaktikis-xatzidimou

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσεγγίζοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις μέσα από τεχνικές όπως η εργασία σε ομάδες, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, η συζήτηση, κτλ. Η εισήγηση χρησιμοποιείται επικουρικά στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  και συμπληρώνει τις γνώσεις που χρειάζεται να αποκτηθούν. Στο μάθημα προσκαλούνται για να μοιραστούν την εμπειρία τους και εκπαιδευτικοί της σχολικής πράξης.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις  κατά τις εξεταστικές περιόδους. Καθώς το μάθημα στηρίζεται σε ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους μάθησης,  η παρουσία και συμμετοχή  των φοιτητών/τριων στις παραδόσεις θεωρείται κεντρικής σημασίας και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτικά, ανατίθενται μικρές εργασίες σε φοιτητές/τριες.