Διδακτική Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
Ζ΄ Ε 1 1 2 6

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Η Διδακτική Πρακτική Άσκηση II θα γίνει σε συνεργασία με εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με  την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας, ώστε να αποφεύγονται πιθανά λάθη που σχετίζονται με τις μεθόδους, τις μορφές, τα μέσα διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για τον τρόπο προγραμματισμού ενός μαθήματος, καθώς και για πρακτικά ζητήματα προετοιμασίας και σχεδιασμού μιας διδασκαλίας, που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο εκπαιδευτικός μέσω παρακολούθησης και διδασκαλίας βιολογικών μαθημάτων σε σχολεία της περιοχής ή και σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Η Διδακτική Πρακτική Άσκηση ΙΙ  συνοδεύεται από σύστημα εποπτείας της.

Σημειώσεις Μαθήματος

Κεδράκα, Κ. (2013). Σημειώσεις για τις ανάγκες του μαθήματος: Διδακτική Πρακτική Άσκηση. Αλεξανδρούπολη (Ανέκδοτες σημειώσεις).

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφενός παρακολουθώντας τη διδασκαλία βιολογικών μαθημάτων (ή άλλων μαθημάτων του κλάδου ΠΕ04) και αφετέρου αναλαμβάνοντας οι ίδιοι/ες τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών σε σχολικές μονάδες ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ενεργό συμμετοχή, τις διδασκαλίες ή/και μικρές γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών.