Διδακτική Πρακτική Άσκηση Ι

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΣΤ΄ Ε 1 1 2 6

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Σκοπός της Διδακτικής Πρακτικής Άσκησης Ι είναι να ασκηθούν οι φοιτητές/τριες μέσω μικροδιδασκαλίας (microteaching) σε διδακτικές δεξιότητες και να μπορέσουν στη συνέχεια να τις αξιοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην τάξη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θα παρουσιαστούν οι θεωρητικές προϋποθέσεις, τα βασικά στοιχεία της μικροδιδασκαλίας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα πραγματοποιηθεί ατομική άσκηση των φοιτητών/τριών: προετοιμασία, διεξαγωγή, παρατήρηση, συζήτηση και αξιολόγηση μιας μικροδιδασκαλίας.

Σημειώσεις Μαθήματος

Κεδράκα, Κ. (2013). Σημειώσεις για τις ανάγκες του μαθήματος: Πρακτική Άσκηση Ι. Αλεξανδρούπολη (Ανέκδοτες σημειώσεις).

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσεγγίζοντας διδακτικές δεξιότητες και στάσεις μέσα από την παρουσίαση μικρών διδακτικών ενοτήτων (Μικροδιδασκαλίες).

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ενεργό συμμετοχή, τις παρουσιάσεις των μικροδιδασκαλιών ή/και μικρές γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών.