Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
Ζ΄ Ε 1 1 2 3

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στα ζητήματα που αφορούν σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης μιας δράσης/ ενός προγράμματος εκπαίδευσης για ενηλίκους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει: την οριοθέτηση του πεδίου  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μια σύντομη αναδρομή του θεσμού στην Ελλάδα –φορείς και δομές υλοποίησης, την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,  στις κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, στην Ανοικτή και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση, στη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης. Στο μάθημα περιλαμβάνεται, επίσης, η ενότητα Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως ερευνητής, η οποία πραγματεύεται τις βασικές αρχές της ποιοτικής έρευνας, μέσω της εκπόνησης μικρών ερευνών, τις οποίες θα υλοποιήσουν, μόνοι/ες τους ή σε μικρές ομάδες, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της συνέντευξης ή/και της παρατήρησης, και θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Κεδράκα, Κ. (2009). Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 5822

Σημειώσεις Μαθήματος

Κεδράκα, Κ. (2013). Σημειώσεις για τις ανάγκες του μαθήματος: Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αλεξανδρούπολη (Ανέκδοτες σημειώσεις).

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσεγγίζοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις μέσα από τεχνικές όπως η εργασία σε ομάδες, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, η συζήτηση, κτλ. Η εισήγηση χρησιμοποιείται επικουρικά στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  και συμπληρώνει τις γνώσεις που χρειάζεται να αποκτηθούν.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις  κατά τις εξεταστικές περιόδους. Καθώς το μάθημα στηρίζεται σε ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους μάθησης,  η παρουσία και συμμετοχή  των φοιτητών/τριων  στις παραδόσεις θεωρείται κεντρικής σημασίας και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτικά, ανατίθενται μικρές εργασίες σε φοιτητές/τριες.