Παιδαγωγική

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΣΤ΄ Υ 1 0 1 2

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Οι κυριότερες θεματικές στο μάθημα αυτό έχουν στόχο την προσέγγιση των κύριων όρων, των συνθηκών και των ρόλων που αφορούν στην Παιδαγωγική.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι κυριότερες ενότητες του μαθήματος  είναι οι εξής: η οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου, η βασική ορολογία και οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής, η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι στόχοι του, οι λειτουργίες του σχολείου, οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το έργο, ο ρόλος και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, το θεσμικό πλαίσιο και οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Χατζηδήμου, Δ. (2013). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Αφοι Κυριακίδη.

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 33155553

chatzidimou_eisagogi

Σημειώσεις Μαθήματος

Κεδράκα, Κ. (2013). Σημειώσεις για τις ανάγκες του μαθήματος: Παιδαγωγική. Αλεξανδρούπολη (Ανέκδοτες σημειώσεις).

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσεγγίζοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις μέσα από τεχνικές όπως η εργασία σε ομάδες, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, η συζήτηση, κτλ. Η εισήγηση χρησιμοποιείται επικουρικά στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  και συμπληρώνει τις γνώσεις που χρειάζεται να αποκτηθούν.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις  κατά τις εξεταστικές περιόδους. Καθώς το μάθημα στηρίζεται σε ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους μάθησης,  η παρουσία και συμμετοχή  των φοιτητών/τριων στις παραδόσεις θεωρείται κεντρικής σημασίας και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτικά, ανατίθενται μικρές εργασίες σε φοιτητές/τριες.