Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες θεωρίας Ώρες άσκησης Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΣΤ΄ Ε 1 1 2 3

Διδάσκουσα

Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη των βασικών θεωριών μάθησης και των συναισθηματικών παραμέτρων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης (ατομικές διαφορές, έννοια του εαυτού, αυτοεκτίμηση, πεποιθήσεις επάρκειας κ.ά.) και επηρεάζουν το ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού, κυρίως σε ζητήματα έγκαιρου εντοπισμού και παρέμβασης στο πλαίσιο και τα όρια του επαγγελματικού του ρόλου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξετάζονται οι συνηθέστερες δυσκολίες συμπεριφοράς και συναισθήματος με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός στην πράξη και αφορούν τη σχολική επιθετικότητα, την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), την ντροπαλότητα και κοινωνική συστολή, τις μαθησιακές δυσκολίες, το άγχος, τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.ά.

Σε ό,τι αφορά την ψυχολογία του εκπαιδευτικού, το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη ενδοατομικών μεταβλητών, όπως προσωπικότητα, αξίες, πεποιθήσεις, εργασιακό στρες, επαγγελματική έννοια του εαυτού και αυτοεκτίμηση.

Παρουσιάζεται ενδεικτική εφαρμογή μεθόδων, στρατηγικών και τεχνικών χειρισμού των δυσκολιών συμπεριφοράς και συναισθήματος από τον εκπαιδευτικό, καθώς και δεξιοτήτων συμβουλευτικής και συνεργασίας με την οικογένεια.

Προτεινόμενα Συγγράματα

Δημητρόπουλος, Ε., & Κουλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (2010). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Ιων-Ελλην.

Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 71957

Σημειώσεις Μαθήματος

Κεδράκα, Κ. (2013). Σημειώσεις για τις ανάγκες του μαθήματος: Συμβουλευτική & Ψυχολογία. Αλεξανδρούπολη (Ανέκδοτες σημειώσεις).

Διδακτικές – Μαθησιακές μέθοδοι

Η διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προσεγγίζοντας γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις μέσα από τεχνικές όπως η εργασία σε ομάδες, το παίξιμο ρόλων, η προσομοίωση, η συζήτηση, κτλ. Η εισήγηση χρησιμοποιείται επικουρικά στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές  και συμπληρώνει τις γνώσεις που χρειάζεται να αποκτηθούν.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Μέθοδοι Αξιολόγησης – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις  κατά τις εξεταστικές περιόδους. Καθώς το μάθημα στηρίζεται σε ενεργητικές και συμμετοχικές μεθόδους μάθησης,  η παρουσία και συμμετοχή  των φοιτητών/τριων στις παραδόσεις θεωρείται κεντρικής σημασίας και για τον λόγο αυτό συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτικά, ανατίθενται μικρές εργασίες σε φοιτητές/τριες.